Speakers

Diễn giả của cio vietnam

Dr. Trần Viết Huân
Dr. Nguyễn Hồng Phương

GĐ Đào tạo – Viện Quản trị & Công nghệ FSB HCM

Phí Anh Tuấn

Giám Đốc/Founder

PAT Consulting

Nguyễn Thanh Đạm

Director – IT Division

Trung Nguyên Legend Group

Vũ Thái Hà

Giám Đốc

Công ty LifePlus

Vũ Mạnh Cường

Giám đốc CNTT

Công ty Wilmar CLV

Phạm Hoàng Lạc
Dr. Đinh Quang Nương

Phó Tổng Giám Đốc

Tập Đoàn Nguyễn Hoàng

Vũ Mai Tùng
Colin Blackwell

CEO – Enablecode

Chuyên Huỳnh

Digital Transformation Director – Jazz IT Up

Phùng Anh Khoa

IT Manager – Chanel VN

Đinh Công Chinh

CEO – NashTech Vietnam

Phillip Hùng Cao

Key-Founder & Advisor – Cloud Security Alliance Vietnam Community

Phan Cảnh Nhật

CEO

Công ty SeaTek

Nguyễn Khoa Hồng Thành

Co-Founder/Operations Director

Isobar Vietnam

Call CIO Vietnam Team