tuyển dụng

ROLE PROFILE IMPLEMENTATION ARCHITECTPurpose of the RoleImplementation Architect will assist different teams and providing technical solutions on Marketing   Technologies .He will work with the internal or external clients and understand the project requirements and  will provide a blueprint or solution design document for any tactical project...

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng CIO Vietnam trong năm 2019, CIO Vietnam tìm kiếm các thành viên nhiệt huyết trong việc phát triển cộng đồng cùng chung một sứ mệnh nâng cao năng lực quản lý và ứng dụng CNTT trong doanh...

Call CIO Vietnam Team