CIO Coaching 2020

Năm 2019 là năm đầu tiên của chương trình huấn luyện “Hạt Giống Lãnh Đạo CNTT” đưa chủ đề “Relationship Management & Leadership” huấn luyện đầu tiên. Sau 3 mùa huấn luyện, ban huấn luyện của chương trình nhận thấy rằng với số lượng 15...

Call CIO Vietnam Team