Author: admin

HLV và HLV tập sự nên thống nhất về mặt kiến thức chuẩn.Trong quá trình coaching, các nhóm thường xuyên gặp vấn đề về yêu cầu, định nghĩa, giải thích về leadership và relationship giữa HLV và HLV tập sự có sự khác nhau. Ví...

Call CIO Vietnam Team