Bộ TN&MT cho phép các đơn vị tự đánh giá ứng dụng CNTT trên phần mềm

Bộ TN&MT cho phép các đơn vị tự đánh giá ứng dụng CNTT trên phần mềm

Theo quy định của Bộ TN&MT, hằng năm các đơn vị thuộc Bộ này sẽ cập nhật trực tiếp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị mình thông qua việc sử dụng tài khoản được cấp trên phần mềm MONRE ICT-Index (http://ictindex.monre.gov.vn).

Bộ TN&MT mới đây đã ra Quyết định 2899 ban hành quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT, thay thế cho quy định cũ đã được ban hành từ năm 2016. Hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển CNTT và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT của ngành TN&MT, bản quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT mới ban hành được áp dụng với tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là đơn vị báo cáo).

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT gồm 20 tiêu chí theo 5 nhóm nội dung đánh giá. (Nguồn ảnh: sotnmt.namdinh.gov.vn)

Mục đích chính của quy định này là nhằm đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị báo cáo để phục vụ công tác đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT; hoạch định, xây dựng chính sách, chiến lược, chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành trong các giai đoạn tiếp theo.

Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT cũng giúp lãnh đạo Bộ TN&MT và lãnh đạo các đơn vị kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị. Theo quy định của Bộ TN&MT, các đơn vị báo cáo được tự đánh giá và đối chiếu kết quả đánh giá của Bộ qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với từng nội dung đánh giá.

Các thông tin liên quan tới việc thu thập số liệu, đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT được cập nhật trên phần mềm MONRE ICT- Index. Được cập nhật tại địa chỉ http://ictindex.monre.gov.vn, phần mềm MONRE ICT- Index thu thập các số liệu theo hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ TN&MT.

Được cập nhật tại địa chỉ http://ictindex.monre.gov.vn, phần mềm MONRE ICT- Index thu thập các số liệu theo hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ TN&MT.

So với quy định ban hành năm 2016, tại quy định mới của Bộ TN&MT, hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, với 20 tiêu chí theo 5 nhóm nội dung đánh giá gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT; Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ TN&MT có cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các Sở TN&MT tỉnh, thành phố trưc thuộc trung ương còn có thêm phần đánh giá, xếp hạng về dịch vụ công trực tuyến, với 5 chỉ tiêu đánh giá: Cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Xử lý hồ sơ điện tử; Cơ chế, chính sách và công bố kết quả giải quyết dịch vụ công.

Phần mềm thu thập số liệu về ứng dụng và phát triển CNTT của Bộ TN&MT MONRE ICT-Index do Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên môi trường thuộc Bộ này quản lý và vận hành. Mỗi đơn vị báo cáo được cấp 2 tài khoản sử dụng phần mềm này để nhập số liệu và xem các thông tin liên quan đến công tác thu thập số liệu, đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển ngành TN&MT. Bộ TN&MT cũng quy định, hằng năm các đơn vị cập nhật trực tiếp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của đơn vị mình thông qua việc sử dụng tài khoản được cấp trên phần mềm MONRE ICT-Index. Đồng thời, xác nhận tính pháp lý của số liệu bằng cách kết xuất file định dạng *.pdf, có xác nhận bằng dấu và chữ ký số của lãnh đạo đơn vị, đính kèm phần mềm khi có yêu cầu của Bộ. 

Bộ TN&MT nêu rõ không nhận báo cáo số liệu bằng bản giấy, và không tổng hợp xếp hạng với các đơn vị báo cáo muộn hoặc không có xác nhận tính pháp lý của số liệu báo cáo. Đây là một điểm mới đáng chú ý trong quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng và phát triển CNTT ngành TN&MT mới được ban hành.

Trên cơ sở số liệu báo cáo và kết quả tự đánh giá của các đơn vị báo cáo, Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá và trình Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng trước ngày 31/12 hằng năm. Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên và môi trường là cơ quan được giao trách nhiệm tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ TN&MT thành lập Hội đồng thẩm định số liệu báo cáo và đánh giá mức độ ứng dụng và phát triển CNTT của các đơn vị báo cáo. Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng và phát triển CNTT của các đơn vị báo cáo sẽ được Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên và môi trường phối hợp với Văn phòng Bộ công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT, đồng thời gửi kết quả đánh giá đến các cơ quan, đơn vị.

Nguồn bài viết: https://ictnews.vn

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call CIO Vietnam Team